1e Cas Schellekens en Xander Steijns

2e Maaike Hooijmeijers en Didier Viguurs

3e Dennis Brugman en René Baks

4e Toon Pennings en Kay Pennings